Наукова діяльність

Аспірантура

Оприлюднено

На кафедрі комп’ютерних систем та мереж ТНТУ ім.І.Пулюя можна здобувати освіту за ступенем доктора філософії за спеціальністю 123 — Комп’ютерна інженерія. На сьогодні на кафедрі навчається 4 аспіранти: Оробчук Олександра Романівна, тема дисертаційного дослідження «Онтологічне моделювання китайської образної медицини в задачах проектування онтоорієнтованих інформаційних систем для інтегральної медецини». Пундик Володимир Іванович, тема дисертаційного дослідження  «Моделі, методи та засоби розробки програмних систем із використанням хмарних технологій». Капаціла Роман Ігорович, тема дисертаційного дослідження «Методи та засоби автоматизованої кардіодіагностики з використанням нейромережевих технологій». Бабій Віталій Васильович, тема дисертаційного дослідження «Методи інтеграції технологій Big Data в існуючу інфраструктуру операторів мобільного зв’язку». Стосовно вступу в аспірантуру звертайтесь у […]

Наукова діяльність

Науково-дослідна лабораторія «Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж» (ММПЗІСМ)

Оприлюднено

Науково-дослідна лабораторія “Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж” (надалі НДЛ ММПЗІСМ) функціонує при кафедрі комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, створена для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рахунок держбюджетних коштів та за господарськими договорами з підприємствами та організаціями. Основною метою діяльності НДЛ ММПЗІСМ є дослідження актуальних задач та проблем моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж, розробка науково обґрунтованих пропозицій з їх розв’язання; надання консультацій працівникам університету та інших підприємств, установ, організацій стосовно математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж; поширення знань у галузі інформаційних технологій. НДЛ ММПЗІСМ […]

Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Розробка, дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів”

Оприлюднено

(відповідальний виконавець – старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Яцишин В. В.; керівник – д.т.н., проф. Лупенко С.А.). Договір № ДФ 196-12 (виконується)

Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Створення грід-орієнтованого програмного забезпечення для здійснення криптоаналізу”

Оприлюднено

Дана робота є частиною досліджень науково-технічного проекту „Розробка математичного та програмного грід-орієнтованого забезпечення для моделювання та прикладних досліджень в галузях механіки, ідентифікації нанопористих матеріалів, біометрії та криптоаналізу”, відповідно до Державної цільової науково-технічної програми “Впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р., № 1020 та розпорядження Президії НАН України «Про затвердження переліку проектів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки, що виконуються в НАН України у 2012 р.» № 165 від 16.03.12 р. Об’єкт дослідження – програмні засоби реалізації криптоаналітичних алгоритмів за методами “сендвіч-атаки”, алгебраїчного криптоаналізу та методу […]

Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Розробка математичного та програмного забезпечення інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами”

Оприлюднено

(Development of mathematical and software for information systems of diagnostics and authentication of person by biometric cyclic signals) Номер державної реєстрації теми: №0112U002203 (ДІ 188-12) Розроблено математичне забезпечення інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами, що включає у себе нові математичні моделі циклічних біометричних сигналів у вигляді циклічного випадкового процесу та вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів, нові методи їх статистичного аналізу, сумісного статистичного аналізу та імітації на ЕОМ. Завдяки врахуванню в нових моделях та методах опрацювання, імітації циклічних біометричних сигналів таких визначальних їх властивостей як змінність та спільність ритму, підвищено точність, достовірність  та інформативність їх аналізу […]

Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Моделювання та розробка алгоритмів криптоаналізу з використанням паралельних та розподілених комп’ютерних систем”

Оприлюднено

(Development and simulation of cryptanalysis  algorithms using parallel and distributed computer systems) Номер державної реєстрації теми: №0111U002595 (ВК 34-11) Робота присвячена розробці моделей, алгоритмів та програмного забезпечення оптимальних обчислень у паралельних та розподілених комп’ютерних системах, що стосуються криптоаналізу. Об’єктом дослідження є алгоритми шифрування, які використовуються для захисту інформації в сучасних мережах передачі даних, зокрема асиметричні та симетричні криптоалгоритми. Предметом дослідження є сучасні алгоритми шифрування, методи криптоаналізу, алгоритми паралельної та розподіленої обробки даних, паралельні та розподілені комп’ютерні системи. (The science work devoted to the development of the models and the algorithms for optimal computing in parallel and distributed computer systems relating […]

Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Математичне моделювання, методи обробки та імітації біометричних циклічних сигналів в інформаційних системах”

Оприлюднено

(Mathematical modeling and simulation methods for processing biometric cycle signals in information systems) Номер державної реєстрації теми: №0106U009380 (ВК 21-06) Терміни виконання: початок – 1.09.2006 р., закінчення – 31.12.2010 р. У результаті дослідження: -Обгрунтовано нові математичні моделі кардіосигналів різної фізичної природи та серій динамічних підписувань особи у вигляді циклічного випадкового процесу та вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів, що дало змогу підвищити точність, достовірність та інформативність їх обробки у кардіометричних діагностичних системах та системах біометричної аутентифікації особи. -Розроблено методи статистичного аналізу, зокрема, сумісного статистичного аналізу циклічних біометричних сигналів зі змінним та спільним ритмом. -Розроблено методи комп’ютерної імітації циклічних біометричних сигналів, […]

Напрями науково-прикладних досліджень

Напрями науково-прикладних досліджень на кафедрі комп’ютерних систем та мереж

Оприлюднено

1. Розробка комп’ютерних кардіодіагностичних систем Розробка комп’ютерних систем автоматизованої діагностики функціонального стану серцево-судинної системи людини за зареєстрованими кардіосигналами (електрокардіосигнали, магнітокардіосигнали, фонокардіосигнали, ехокардіосигнали, сфигмокардіосигнали, фотоплетизмокардіосигнали, реокардіосигнали), є актуальною науково-технічною задачею, вирішення якої, сприятиме підвищенню якості та ефективності медичного обслуговування населення, а також суттєво зменшить обсяг рутинних робіт лікаря-кардіолога. Даним напрямом на кафедрі займаються професор Щербак Л.М., професор Бойко І.Ф., професор Лупенко С.А., доцент Осухівська Г.М., асистент Тиш Є.В. У рамках даного наукового напряму досліджень,  колективом кафедри отримано ряд важливих теоретичних та прикладних результатів, а саме: Розроблено математичні моделі широкого класу кардіосигналів, що дало змогу врахувати їх стохастичність, циклічність, мінливість та спільність ритму, […]