Абітурієнту

Історія кафедри

Оприлюднено

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Кафедра комп’ютерних систем та мереж здійснює підготовку фахівців спеціальності «Комп’ютерна інженерія» за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.

Кафедра створена 1 червня 2004 року у складі факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем і носила назву кафедри радіокомп’ютерних систем, оскільки в той час здійснювала підготовку бакалаврів за двома напрямами: «Комп’ютерна інженерія» та «Радіотехніка».

Перший штатний розпис кафедри тоді включав лише 5 осіб: завідувача кафедри, к.т.н. Лупенка С.А., доцента, к.т.н. Осухівську Г.М., доцента, к.ф.-м.н. Закордонця В.С., зав.лабораторіями Яцишина В.В., лаборанта Андруньків Г.В.

З перших днів створення кафедри її колектив наполегливо працював, постійно вдосконалювався та оновлювався. Продовжувалося становлення та формування професорсько-викладацького складу, були захищені перші кандидатські дисертації: Тиш Є.В. та Луцківом А.М., згодом – Шингерою Н.Я., Яцишиним В.В., Горкуненком А.Б., а також докторські: Лупенком С.А., Пастухом О.А., Грициком В.В.

Відповідно до планів реорганізації структурних підрозділів університету в 2008р. кафедру радіокомп’ютерних систем реорганізовано у кафедру комп’ютерної інженерії, яка увійшла до складу факультету комп’ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії.

У 2010р. у ТНТУ ліцензовано освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», а в 2011р. кафедру комп’ютерної інженерії перейменовано у кафедру комп’ютерних систем та мереж.

Завдяки постійній наполегливій праці та самовдосконаленню професорсько-викладацького складу з 2014р. кафедрою здійснюється підготовка студентів з числа іноземних громадян англійською мовою викладання.

З 2015р. започатковано навчання магістрів за програмами подвійних дипломів з Люблінською політехнікою (Польща).

У 2016р. проведена атестація бакалавра напряму «Комп’ютерна інженерія» Кучера Тараса на базі Центру електронного навчання ТНТУ в штаті Мічиган (США) у режимі телеконференції.

20 вересня 2016 року відбувся захист Луцик Н.С. на здобуття ступеня PhD за програмою подвійних дипломів Університету Блеза Паскаля (Франція) і ТНТУ.

У 2017р. в ТНТУ розпочато підготовку наукових кадрів у аспірантурі за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», де на сьогодні навчається 5 аспірантів. Необхідно відмітити, що кафедра також здійснює підготовку аспірантів спеціальності «Комп’ютерні науки», в тому числі одного - з числа іноземних громадян.

У 2017р. започатковано програму бакалаврських подвійних дипломів спільно з Університетом прикладних наук міста Шмалькальден (Німеччина).

З моменту створення кафедри та до березня 2015р. (з невеликою перервою в 2010-2011рр.) завідувачем кафедри радіокомп’ютерних систем, а пізніше — кафедри комп’ютерних систем та мереж був д.т.н., професор Лупенко С.А.

Сергій Анатолійовичфундатор та багаторічний завідувач кафедри, знаний фахівець в галузі математичного моделювання та обчислювальних методів. Він був керівником багатьох науково-дослідних проектів, зараз керує науково-дослідною лабораторією «Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж», яка функціонує при кафедрі.

 

Перший завідувач кафедри, професор Лупенко Сергій Анатолійович

У 2010-2011рр. кафедру очолював д.т.н., професор Приймак Микола Володимирович.

З березня 2015р. завідувачем кафедри комп’ютерних систем та мереж стала к.т.н., доцент Осухівська Галина Михайлівна.

Галина Михайлівна закінчила з відзнакою Тернопільський приладобудівний інститут ім.І.Пулюя (тепер - ТНТУ). Науково-педагогічну діяльність розпочала з посади асистента кафедри біотехнічних систем ТНТУ, далі – доцента цієї ж кафедри, а з 2004р. – доцента кафедри радіокомп’ютерних систем.

В період з 2004р. по 2009р. Осухівська Г.М. була заступником декана факультету контрольно-вимірювальних та радіокомп’ютерних систем, а в 2015-2017рр. – заступником декана факультету по роботі з іноземними студентами. Зараз є головою науково-методичної комісії ФІС.

Галина Михайлівна працює на кафедрі з перших днів її створення та безпосередньо долучалась до її становлення та розвитку. За участі Осухівської Г.М. в університеті було ліцензовано та акредитовано напрями: «Комп’ютерна інженерія» та «Радіотехніка»; спеціальності: «Комп’ютерні системи та мережі», «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»; магістрів та докторів філософії за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Вона є розробником багатьох освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія».

Завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Осухівська Галина Михайлівна

За роки існування кафедри до професорсько-викладацького складу входили: доктори технічних наук, професори: Бойко І.Ф., Грицик В.В., Євтух П.С., Карпінський М.П., Лупенко А.М., Лупенко С.А., Паламар М.І., Пастух О.А., Щербак Л.М., кандидати технічних наук, доценти Гладьо Ю.Б., Голотенко О.С., Куземко Н.А., Луцків А.М., Митник М.М., Мовчан Л.Т, Осухівська Г.М., Рафа Т.М., Харченко О.Г., Хвостівський М.О., Чайковський А.В., Шадріна Г.М., Шингера Н.Я., Яцишин В.В., кандидати фізико-математичних наук, доценти Закордонець В.С., Скоренький Ю.Л., кандидати технічних наук Тиш Є.В, Лещишин Ю.З., Сіткар О.А., Ph.D. Луцик Н.С., ст.викладачі: Жаровський Р.О., Лобур Т.Б., Паламар А.М., Петрик О.Ю., Піскун С.О., Прохоровський С.В., асистенти: Горкуненко А.Б., Дем’янчук Н.Р., Капаціла І.Б. Крамар В.І., Кухарук О.М., Лобас А.О., Поліщук Г.В., Семчук А.П., Стадник Н.Б., Хомів Б.А., Шаблій Н.Р.

На даний час на кафедрі працюють за основним місцем роботи: завідувач кафедри Осухівська Г.М., професор Лупенко С.А., доценти: Луцків А.М., Луцик Н.С., Тиш Є.В, Шингера Н.Я., Яцишин В.В., старші викладачі: Жаровський Р.О., Паламар А.М., Петрик О.Ю., асистенти Стадник Н.Б., Шаблій Н.Р., інженер І-ї категорії – Пилипишин Л.Д., старший лаборант – Максимова Л.П., лаборант – Митражик В.М.

Колектив кафедри (зліва): Стадник Н.Б., Шаблій Н.Р., Лупенко С.А., Луцків А.М., Жаровський Р.О., Тиш Є.В., Петрик О.Ю., Осухівська Г.М., Шингера Н.Я., Паламар А.М., Митражик В.М., Максимова Л.П., Яцишин В.В.

За час існування кафедри її матеріально-технічна база значно зміцнилася, а оснащення постійно оновлюється та поповнюється сучасною комп’ютерною технікою і лабораторним устаткуванням.

На сьогодні кафедра структурно включає мультимедійну лекційну аудиторію, науково-дослідну лабораторію, а також 4 спеціалізовані лабораторії: лабораторію комп’ютерних мережевих систем, лабораторію моделювання інформаційних систем та цифрової обробки сигналів, лабораторію архітектури комп’ютерів, лабораторію програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж.

Вся навчальна робота на кафедрі спрямована на підвищення рівня підготовки висококваліфікованих фахівців. У навчальний процес активно впроваджуються новітні технології та сучасні засоби навчання. Колективом кафедри здійснюється активна науково-методична діяльність, зокрема, за останні роки було видано 2 навчальні посібники з грифом МОН, 1 наукову монографію, 3 підручники. Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі, повністю забезпечені необхідними навчально-методичними матеріалами та електронними навчальними курсами.

Працівники успішно виконували та продовжують працювати над рядом науково-дослідних тем з актуальної проблематики моделювання, математичного та програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, а свої здобутки представляють на національних та міжнародних наукових конференціях, у тому числі, матеріали яких індексуються міжнародними наукометричними базами.

Необхідно відмітити участь викладачів кафедри в міжнародних проектах, зокрема, в роботі Національного альянсу з комп’ютерної безпеки в рамках проекту TEMPUS SEREIN, проекті «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах», тренінгу Academic Teaching Excellence від Британської ради.

До міжнародної діяльності долучаються також студенти, зокрема, Кохан Василь-Володимир у 2018р. пройшов семестрове навчання за програмою міжнародної академічної мобільності студентів Erasmus+ в університеті Валенсії (Іспанія), а в 2019р. - став переможцем конкурсного відбору програми «Mitacs Globalink Research Internship!», яка передбачає 12-тижневе дослідницьке стажування на базі Альбертського університету (Канада).

Кохан В.-В. в університеті Валенсії (Іспанія), 2018р.

Липовий Тарас, Недогін Назар, Кирич Богдан - успішно завершили навчання за програмою подвійних дипломів з Люблінською політехнікою (Польща). Зараз за аналогічною програмою з Університетом прикладних наук міста Шмалькальден (Німеччина) навчається Форись Іван.

У 2016р. четверо наших студентів проходили практику в Sopocka szkola wyzsza та в PROFI-CENTER SP. (Rzeszov).

Студенти та викладачі кафедри постійні учасники та організатори різноманітних заходів, спрямованих на популяризацію науки та збільшення зацікавленості молоді до навчання, зокрема таких, як «Наукові пікніки», «Фестиваль науки», «Вечір науки», «ArduinoDay» та ін.

Працівники та студенти кафедри на Вечорі науки, 2017р.

Викладачі та студенти кафедри на Науковому пікніку в м.Тернополі, 2018р.

Високий рівень викладання та отримання студентами сучасних професійних знань підтверджується перемогами наших студентів, зокрема, Кохан В.-В. посів ІІІ місце в особистій першості ІІ етапу ХХI Всеукраїнської студентської олімпіади «Системне програмування» (2019р.).

Наші студенти неодноразові учасники та призери Всеукраїнського конкурсу в сфері ІТ-технологій "Професіонали майбутнього", організованого компанією «МТС Україна» (друге місце - 2013р. та 2017р.).

 

«Професіонали майбутнього»-2017 (зліва): Круць Х., Марків В., Цапко А., Митник О., Мриглод О., Бігальський Б.

Проект «Розумний пішохідний перехід» команди студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» переміг у конкурсі SDG Hackathon (2017р.), а на Всеукраїнському форумі студентів політехнічних університетів (м.Миколаїв, 2017р.) науково-дослідна робота наших студентів: «Система контролю доступу для розумного будинку» - здобула 2 місце в номінації «Кращий студент з комп’ютерних систем» та нагороджена медаллю.

 

Переможці SDG Hackathon 2017р. (зліва): Бедрийчук М., Дармограй В., Недільська Х., Волянський Р., Судомир В.

Призери Всеукраїнського форуму студентів політехнічних університетів, 2017р. (зліва): Мисько В., Камаєв В., Марків В. та проректор з наукової роботи ТНТУ Рогатинський Р.М.

Хоча перший набір з спеціальності «Комп’ютерна інженерія» в ТНТУ був здійснений лише в 2004 році, але багато наших випускників досягнули чималих успіхів у своїй професійній діяльності та мають значні особисті здобутки.

Дмитришин Сергій – засновник та директор продуктової ІТ-компанії Crowdin. Реалізацію своєї ідеї, а саме платформи для перекладу та локалізації «Crowdin», розпочав у 2009-му році, будучи ще студентом. На сьогодні у Crowdin локалізується щомісяця близько 80000 програмних продуктів, зокрема: Minecraft, KhanAcademy, Raspberry Pi, Wikia, MIT, Apache Software Foundation, Joomla, Magento, GitHub, GitLab та ін.

Дерень Андрій – засновник та керівник продуктової ІТ-компанії «Дрімс Інновейтів Технолоджіс», яка надає широкий спектр хмарних вирішень на базі власних програмних продуктів.

Сиротюк Михайло співорганізатор міжнародного проекту «Наукові Пікніки в Україні» та громадського проекту «Центр Науки Тернополя», депутат Тернопільської міської ради.

Гоїк Юрій - командир роти в Управлінні патрульної поліції в Тернопільській області, нагороджений нагрудним знаком Управління ДСНС України у Тернопільській області "За заслуги" за самовідданість і професіоналізм, проявлені під час порятунку людського життя.

Стойко Андрій – старший лейтенант полку "Миротворець". Пройшов чимало гарячих точок на лінії зіткнення, зокрема. Іловайськ. З гідністю продовжував службу у лавах Національної поліції України. Загинув 27.07.2018р. під час виконання службових обов’язків у с.Петропавлівська Борщагівка Київської області.

Кафедра й надалі планує активно розвиватися, оновлювати матеріально-технічну базу, підвищувати кваліфікацію професорсько-викладацького складу, вдосконалювати навчальний процес та розширювати професійні зв’язки з роботодавцями.

Завідувач кафедри Осухівська Г.М. та асистент Шаблій Н.Р. на відкритті нового офісу чеської компанії Unicorn Systems у Тернополі.

Коментування вимкнено