Колектив кафедри

Петрик Оксана Юліанівна

Оприлюднено
Старший викладач кафедри

У 1978-1983рр. навчалась у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича  за спеціальністю «Прикладна математика» й здобула кваліфікацію математик зі спеціалізацією «Математичне та програмне забезпечення АСУ».

У 2006р. завершила магістратуру за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології» у ТНТУ імені Івана Пулюя.

12 років працювала програмістом ( Сіверодонецьке СПУ АСУ “Оргхім” (Суми “Хімпром”), Чернівецький машзавод, 15 років - викладачем Галицького коледжу ім. В. Чорновола, головою методоб’єднання викладачів інформатики ВНЗ 1-2р.а. в Тернопільській обл.

Стажування:

  • Курси від компанії STMicroelectronics по програмуванню мікроконтроллерів (2008), сертифікат №ST70015.
  • ІВМ сертифікат Академічної Кваліфікаційної Програми ІВМ, курс “Об’єктно-орієнтоване програмування” з використанням програмного продукту і методичних матеріалів IBM Rational Software Architect,  обсяг 80год., 2015р.

Наукове стажування:

  • Вища школа індустріальних фізики та хімії Парижу (Франція), як учасник команди спільних  досліджень з моделювання та розробки програмного забезпечення розподілених багатокомпонентних систем переносу, серпень 2012р.
  • Комп’єнський університет технологій, у ґрупі фільтрації  UPRES 6067CNRS та лабораторії прикладної математики LMAC 2222 CNRS (м. Комп’єнь, Франція, січень-лютий 2013)

Викладає наступні дисципліни:

Інтереси:

  • об’єктно-орієнтовані парадиґми і технології проектування програмних систем;
  • спортивне програмування.

Основні публікації:

1.     Застосування модульно-рейтингової технології в інформаційній підготовці студентів коледжів /О. Романишина, О. Петрик. Другий український педагогічний конгрес: Збірник матеріалів конгресу // Акад. пед. наук України, Львівське крайове тов-во "Рідна школа", Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; редкол. В. Г. Кремень (співголова) та ін. - Львів: Камула, 2006. - с.319-325

2.     Математичне моделювання динамічних процесів дифузійного переносу в неоднорідних напівобмежених плоских магнітних середовищах / Бабій Н., Петрик О., Петрик М. // Вісник ТНТУ. — 2011. — Том 17. — No 2. — С.187-195. — (математичне моделювання. математика. фізика).

3.     Математичне моделювання концентраційних полів для неоднорідних оксидних магнітних середовищ / Бабій Н.В. Петрик М., Петрик О. //Збірник наук. праць інституту кібернетики ім. В. Глушкова НАНУ та КПНУ ім. І.Огієнка. - Київ.  - Серія «Комп’ютерне моделювання», 2012.– №  8. С. 186-201.

4.     Математичне моделювання дифузії в багатошарових оксидних нанопокриттях. Математичне та комп’ютерне  моделювання/ М.Р.Петрик, П.М. Василюк, О.Ю. Петрик, Н.В. Бабій //  Серія: «Технічні науки»: зб. наук. пр.  Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова  НАН України, КПНТУ.- 2013 – Вип.9. – С. 90-98.

5.     Моделювання та ідентифікація параметрів процесів дифузійного перенесення в багатошарових оксидних наноплівках / М. Р.Петрик, Д. М. Михалик, М. І.Шинкарик, О. Ю.Петрик, Н. В.Бабій // Математичне та комп’ютерне  моделювання.  Серія: «Технічні  науки»: Зб. наук. пр.  Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова  НАН України, КПНТУ.- 2014 – Вип.10. – С. 167-178.

6.     Математичне моделювання кінетики систем багатокомпонентної дифузії в неоднорідних середовищах за результатами ідентифікації їх кінетичних параметрів /М.Р. Петрик, Д.М. Михалик, М.І. Шинкарик, О.Ю. Петрик // Вестник Херсонского национального технического университета. Вып. 3(50). – Херсон: ХНТУ, 2014. – 625 с., с.400-404.

7.     Крайовi задачi iдентифiкацiї параметрiв систем дифузiї в середовищах нанопористих частинок./ Петрик М., Шинкарик М., Фресар Ж., Петрик О. //Матеріали IV міжнародної ганської конференції Чернівці: ЧНУ. 30 червня – 5 липня, 2014. - С.160-162.

Основні методичні розробки

1.     Лабораторний практикум. Ч.І. Pascal. /О.Петрик, М.Глинська//Галицький коледж ім. В.Чорновола, 2004.- 107с.

2.     Лабораторний практикум. Ч.ІІ. C/C++./О.Петрик//Галицький коледж ім. В.Чорновола, 2004.- 108с.

3.     Технологія програмування в середовищі С++. Лабораторний практикум. /Петрик О.Ю.,  Петрик М.Р.  Тернопіль: Вид-во ТДТУ ім. І. Пулюя. 2006 - 110с.

4.     Посібник з організації індивідуальної роботи з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування” / Петрик О.Ю., Романишина О.Я. – Тернопіль. Галицький інститут ім. В.Чорновола, 2006. – 60с.

5.     Об’єктно-орієнтоване програмування в середовищі С++. Лабораторний практикум. //Петрик О.Ю. Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя., 2011 - 188с.

6.     Петрик О.Ю. Петрик М.Р Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Моделювання та аналіз програмного забезпечення" для студентів напряму 6.050103 - “Програмна інженерія ” / Тернопіль: ФОП Паляниця В.А.,- 2014. – 75 с.

7.     Петрик М., Петрик О. Моделювання та аналіз програмного забезпечення.  Науково-методичний посібник. Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. І. Пулюя.-2014.-180с.

8.     Петрик М., Петрик О. Моделювання  програмного забезпечення. Напрям підготовки 6.050103-«програмна інженерія», спеціальності 7.05.010302, 8.05010302 «Інженерія програмного забезпечення» Навчально-методичний посібник. Тернопіль:  Видавництво ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. - 200 с.

9.     Моделі процесів дифузійного переносу і методи оцінювання параметрів в багатокомпозитних наноплівках : Монографія / М.Р.Петрик, П.М.Василюк, Д.М., Михалик, Н.В.Бабій, О.Ю.Петрик — Тернопіль : ТНТУ , 2015 — 176 с.

Особиста сторінка науковця на веб-сторінці бібліотеки університету

Коментування вимкнено