Колектив кафедри

Лупенко Сергій Анатолійович

Оприлюднено
Доктор технічних наук, професор
Професор кафедри комп'ютерних систем та мереж

Лупенко Сергій Анатолійовичдоктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних систем та мереж, керівник науково-дослідної лабораторії «Моделювання, математичного та програмного забезпечення інформаційних систем та мереж» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (ТНТУ).

Народився 1 березня 1975 року в с. Ленінське (тепер с. Спаське) Кролевецького р-ну Сумської області. В 1992 році закінчив Тернопільську ЗОШ №11. З 1992 по 1998 р. навчався у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя на факультеті приладобудування за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи». Отримав два дипломи із відзнакою – спеціаліста (1997) та магістра (1998). З 1998 по 2001 р. продовжив навчання у аспірантурі під науковим керівництвом д.т.н., професора Щербака Л.М. У 2001 році захистив кандидатську, а у 2010 році докторську дисертації за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи». У 2004 році отримав вчене звання доцента за кафедрою радіокомпютерних систем, а у 2011 році – вчене звання професора за кафедрою компютерних систем та мереж. За час своєї трудової діяльності працював на посадах програміста, асистента, доцента, професора, завідувача кафедрою, керівника відділу міжнародних проектів.

Лупенко С.А. є фундатором та багаторічним завідувачем кафедри радіокомп’ютерних систем (2004 рік) та кафедри комп’ютерних систем та мереж (2009 рік) ТНТУ. За безпосередньої участі Лупенка С.А. в університеті було ліцензовано та акредитовано ряд напрямів та спеціальностей із підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів та докторів філософії в галузі знань «Інформаційні технології», зокрема, зі спеціальності «Компютерна інженерія» та «Компютерні науки». Він є розробником багатьох освітньо-професійних характеристик та навчальних планів підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій. Був керівником робочої групи ТНТУ з виконання міжнародного проекту 543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains (SEREIN), що отримав фінансування у рамках міжнародної освітньої програми «Tempus». Рецензент багатьох підручників, навчальних посібників, наукових монографій та фахових наукових статей в галузі інформаційних технологій. Неодноразово був головою експертних комісій Міністерства освіти і науки України по проведенню акредитаційних експертиз та ліцензування в різних університетах та коледжах України. З 2019 року член підкомісії з компютерної інженерії Науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

У 2008 році був співорганізатором та співкоординатором курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Методи та засоби цифрової обробки даних в телекомунікаційних системах та мережах» для офіцерів прикордонної служби України, а також для фахівців-офіцерів із Соціалістичної республіки В’єтнам на замовлення державної фірми «Хітако». Професор Лупенко С.А. очолює обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Рада із конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технології України».

Професор Лупенко С.А. – знаний фахівець в галузі математичного моделювання та обчислювальних методів, основні наукові результати якого полягають у розробці комплексу нових математичних моделей, методів та програмно-апаратних засобів аналізу, прогнозування, компютерного моделювання широкого класу сигналів та процесів із циклічною просторово-часовою структурою, які мають місце в галузі медичної діагностики, економетрії, кібербезпеки та діагностики стану матеріалів.

Під керівництвом Лупенка С.А. функціонує наукова школа «Моделювання та математичне забезпечення інтелектуалізованих інформаційних систем в медицині, техніці та економіці». До складу наукової школи входять 2 доктори технічних наук та 5 кандидатів технічних наук. Основною особливістю цієї наукової школи є розвиток та поєднання сучасних моделей та технологій опрацювання сигналів із моделями та технологіями в галузі систем штучного інтелекту. Представниками наукової школи опубліковано 3 монографії, 4 підручники та 11 навчальних посібників, більше 350 статей, в т.ч. у міжнародних виданнях, та отримано більше 20 авторських свідоцтв і патентів. Сумарний h-індекс наукової школи - 14 згідно бази SCOPUS; сумарний h-індекс згідно бази Google Scholar - 40.

Професор Лупенко С.А. був керівником багатьох науково-дослідних проектів у галузі математичного моделювання та інформаційних технологій, а саме, таких:

  1. Комплексний міжуніверситетський науково-дослідний проект "Розробка, дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів" (№ держреєстрації 0113U000258).

  2. Науково-дослідний проект Створення грід-орієнтованого програмного забезпечення для здійснення криптоаналізу”, що є складовою частиною проекту „Розробка математичного та програмного грід-орієнтованого забезпечення для моделювання та прикладних досліджень в галузях механіки, ідентифікації нанопористих матеріалів, біометрії та криптоаналізу”, що виконувався Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (№ держреєстрації 0111U008183).

  3. Науково-дослідний проект “Розробка математичного та програмного забезпечення інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами” (номер держреєстрації 0112U002203).

  4. Науково-дослідний проект “Моделювання та розробка алгоритмів криптоаналізу з використанням паралельних та розподілених комп'ютерних систем (номер держреєстрації 0111U002595).

  5. «Математичне моделювання, методи обробки та імітації біометричних циклічних сигналів в інформаційних системах» (номер держреєстрації 0106U009380).

Сферою наукових інтересів є математичне моделювання та методи опрацювання сигналів в інтелектуалізованих інформаційних системах, високопродуктивні обчислювальні системи, інформаційні технології біометричної аутентифікації особи, онтоорієнтовані інтелектуалізовані медичні інформаційні системи. Професор Лупенко С.А. є автором сучасної оригінальної теорії моделювання та опрацювання сигналів циклічної структури в інформаційних систем їх аналізу, діагностики та прогнозування. Розроблена їм теорія з позицій єдиного теоретико-методологічного підходу враховує широкий спектр можливих атрибутів циклічності в рамках детермінованої, стохастичної, нечіткої та інтервальної парадигм моделювання, значне структурне багатоманіття закономірностей мінливості та спільності ритму циклічних сигналів та має засоби адаптації до змін їх ритму. Логічним підсумком цього напряму досліджень стало видання наукової монографії «Теоретичні основи моделювання та опрацювання циклічних сигналів в інформаційних системах».

Професором Лупенко С.А. розроблено та обгрунтовано цілісний формалізований підхід до організації контенту навчальних курсів в електронних системах навчання на основі аксіоматико-дедуктивної стратегії та оноорієнтованого підходу, що забезпечує високий рівень їх семантичної якості. Як приклад застосування запропонованої аксіоматико-дедуктивної стратегії розроблено елементи глосарію та таксономій понять дисципліни «Комп’ютерна логіка», які втілено у середовищі Protégé з використанням мови опису онтологій OWL. Здобуті наукові результати використані при створенні ряду електронних навчальних курсів, а також знайшли своє впровадження в освітній процес у вигляді підручника «Компютерна логіка» обсягом 640 сторінок під авторством Лупенка С.А.

Професор Лупенко С.А. є автором та координатором Міжнародної програми наукових досліджень китайської образної медицини на 2017-2023 роки, яка затверджена та реалізується Пекінським медичним дослідницьким інститутом «Кундавелл», і спрямована на проведення всебічних наукових досліджень китайської образної медицини з метою створення її наукової теорії, проведення клінічних випробувань та розробки інтегрованого онтоорієнтованого інформаційно-аналітичного середовища наукових досліджень, професійної цілительської діяльності та електронного навчання.

Лупенко С.А. багато років приймає активну участь у підготовці та атестації наукових кадрів, зокрема, він є заступником голови спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у ТНТУ та член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Національному університеті «Львівська політехніка». Підготував одного доктора технічних наук та трьох кандидатів технічних наук (у тому числі за спільною Україно-Французькою програмою), офіційний опонет понад 30 кандидатських та докторських дисертацій. Є співголовою наукового тематичного семінару в ТНТУ за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки). Є науковим консультантом здобувачів наукового ступеня доктора технічних наук та науковим керівником аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук (докторів філософії).

Лупенко С.А. входить до складу редколегії наукового фахового журналу «Вісник Тернопільського національного технічного університету. Був членом редколегій трьох наукових фахових журналів, зокрема «Інформаційні системи та мережі» та «Комп’ютерні системи та мержі» Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Входив та входить до складу програмних комітетів багатьох міжнародних та національних наукових конференцій, зокрема, він є головою програмного комітету науково-технічної конференції «Інформаційні моделі, системи та технології», член програмного комітету міжнародної наукової конференції «Advanced Computer Information Technologies», що внесена до наукометричних баз Scopus, IEEE Xplore, член програмного комітету міжнародної науково-прикладної конференції «Сучасні проблеми математичного моделювання, автоматизованого керування та інформаційних технологій» та ряду інших міжнародних наукових конференцій.

За час своєї наукової та науково-педагогічної діяльності професор Лупенко С.А. опублікував понад 250 наукових та науково-методичних праць, у тому числі одноосібну наукову монографію, 3 підручника без співавторів та 4 навчальних посібники у співавторстві. Серед наукових праць 20 входять у базу  SCOPUS та Web of Sc, 179 - у базу Google Scholar. Загальна кількість посилань на публікації автора: 37 (згідно бази  SCOPUS); 404 (згідно бази Google Scholar); h-індекс - 3 (згідно бази SCOPUS); h-індекс  - 10 (згідно бази Google Scholar); h10-index – 12 (згідно бази Google Scholar). Результати дослідження представлялися і доповідалися на міжнародних та вітчизняних науково-практичних конференціях.

В 2005 році Лупенко С.А. нагороджений грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у розбудову навчального закладу, у 2010 році грамотою Тернопільської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, значні наукові досягнення та з нагоди Дня науки, у 2017 році грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих кадрів та з нагоди Дня науки.

 
Особиста сторінка науковця на веб-сторінці бібліотеки університету
Лупенко Сергій Анатолійович – випускник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. В 1997 році отримав диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи” та отримав кваліфікацію інженера-електроніка, а в 1998 – закінчив із відзнакою магістратуру за цією ж спеціальністю. В період з 1998 по 2001 рік навчався в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Коментування вимкнено