Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Розробка, дослідження та впровадження методів і засобів контролю та управління якістю програмних продуктів”

Оприлюднено

(відповідальний виконавець – старший викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Яцишин В. В.; керівник – д.т.н., проф. Лупенко С.А.). Договір № ДФ 196-12 (виконується)

Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Створення грід-орієнтованого програмного забезпечення для здійснення криптоаналізу”

Оприлюднено

Дана робота є частиною досліджень науково-технічного проекту „Розробка математичного та програмного грід-орієнтованого забезпечення для моделювання та прикладних досліджень в галузях механіки, ідентифікації нанопористих матеріалів, біометрії та криптоаналізу”, відповідно до Державної цільової науково-технічної програми “Впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р., № 1020 та розпорядження Президії НАН України «Про затвердження переліку проектів Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки, що виконуються в НАН України у 2012 р.» № 165 від 16.03.12 р. Об’єкт дослідження – програмні засоби реалізації криптоаналітичних алгоритмів за методами “сендвіч-атаки”, алгебраїчного криптоаналізу та методу […]

Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Розробка математичного та програмного забезпечення інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами”

Оприлюднено

(Development of mathematical and software for information systems of diagnostics and authentication of person by biometric cyclic signals) Номер державної реєстрації теми: №0112U002203 (ДІ 188-12) Розроблено математичне забезпечення інформаційних систем діагностики та аутентифікації людини за циклічними біометричними сигналами, що включає у себе нові математичні моделі циклічних біометричних сигналів у вигляді циклічного випадкового процесу та вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів, нові методи їх статистичного аналізу, сумісного статистичного аналізу та імітації на ЕОМ. Завдяки врахуванню в нових моделях та методах опрацювання, імітації циклічних біометричних сигналів таких визначальних їх властивостей як змінність та спільність ритму, підвищено точність, достовірність  та інформативність їх аналізу […]

Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Моделювання та розробка алгоритмів криптоаналізу з використанням паралельних та розподілених комп’ютерних систем”

Оприлюднено

(Development and simulation of cryptanalysis  algorithms using parallel and distributed computer systems) Номер державної реєстрації теми: №0111U002595 (ВК 34-11) Робота присвячена розробці моделей, алгоритмів та програмного забезпечення оптимальних обчислень у паралельних та розподілених комп’ютерних системах, що стосуються криптоаналізу. Об’єктом дослідження є алгоритми шифрування, які використовуються для захисту інформації в сучасних мережах передачі даних, зокрема асиметричні та симетричні криптоалгоритми. Предметом дослідження є сучасні алгоритми шифрування, методи криптоаналізу, алгоритми паралельної та розподіленої обробки даних, паралельні та розподілені комп’ютерні системи. (The science work devoted to the development of the models and the algorithms for optimal computing in parallel and distributed computer systems relating […]

Наукова діяльність

Прикладна наукова робота на тему “Математичне моделювання, методи обробки та імітації біометричних циклічних сигналів в інформаційних системах”

Оприлюднено

(Mathematical modeling and simulation methods for processing biometric cycle signals in information systems) Номер державної реєстрації теми: №0106U009380 (ВК 21-06) Терміни виконання: початок – 1.09.2006 р., закінчення – 31.12.2010 р. У результаті дослідження: -Обгрунтовано нові математичні моделі кардіосигналів різної фізичної природи та серій динамічних підписувань особи у вигляді циклічного випадкового процесу та вектора циклічних ритмічно пов’язаних випадкових процесів, що дало змогу підвищити точність, достовірність та інформативність їх обробки у кардіометричних діагностичних системах та системах біометричної аутентифікації особи. -Розроблено методи статистичного аналізу, зокрема, сумісного статистичного аналізу циклічних біометричних сигналів зі змінним та спільним ритмом. -Розроблено методи комп’ютерної імітації циклічних біометричних сигналів, […]